OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ | GDPR

GDPR + copyright

INFORMACE K GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.ereho.cz/ – “Reho” – Jan Vtípil– fyzická osoba – podnikatel

ereho je název domény www.ereho.cz nesoucí webová stránka s logem a značkou “Reho”, kterou vlastní Jan Vtípil IČO: 02783894, DIČ: CZ8610043937 Zapsán v živ. rejstříku na Městském úřadě v Trutnově a je její zřizovatel. Webová stránka Reho má informativní obsah spolu s e-shopovou vlastností prodeje oblečení a doplňků dle oprávnění č.1 volné živnosti – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle následujících bodů všech služeb spadající k volné živnosti.

Reho – Jan Vtípil zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Pro hostingovou službu je pověřenec na ochranu osobních údajů Benny Krobot – tel: 608963019 – email: email@vitruvian.name

Benny Krobot je správcem Vašich osobních údajů, které Jan Vtípil -skrz www.ereho.cz zpracovává zejména za účelem přijímání kontaktních informací k nabízeným službám pro zpětnou komunikační vazbu a jsou to: jméno a příjmení, telefon, email.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se vztahují k prodeji, vystavení faktury – komunikaci mezi stranami. 

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění případné smlouvy mezi Janem Vtípilem a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále jsou to fotografie – vide – rozhovory – komentáře.

Které Jan Vtípil v souladu s pravidly GDPR a vyrozumění druhou stranu spolu se souhlasem umístní na webové stránky.

Copyright – (autorská práva, jejich obsah a sdílení)

Jan Vtípil je majitelem obsahu na webových stránkách www.ereho.cz na kterých je zakázáno jakékoliv stahování, ukládání, šíření, nebo jiné zálohování a používání fotek, textů a materiálů bez souhlasu majitele.

V případě nejasností, nebo zjištění porušení této skutečnosti mně prosím kontaktujte pro případnou nápravu.

Děkuji.

Rolovat nahoru